PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI – Optika Tom praznuje svoj 22. rojstni dan

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri - Optika Tom praznuje svoj 22. rojstni dan.

(v nadaljevanju Pravila) v skladu s pravili Facebooka in Instagrama.

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje Optika Tom, Tom Mohorčič s.p.,  

Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 30.6.2023 do 9. 7. 2023, zmagovalci bodo razglašeni najkasneje v roku 2 delovnih dni po končani nagradni igri.

IZVAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija nagradne igre bo potekala na družabnem omrežju Facebook in Instagram (v nadaljevanju: družabna omrežja),

NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke OPTIKA TOM skozi zabavno vsebino.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči v nagradni igri so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo na sledeče načine:

  • S komentarjem pod objavo, z všečkanjem vsebine, slike (objave) in lahko všečkajo stran OPTIKA TOM na FB / Instagram, če jim je všeč, deljenje obajve na svoj profil ali story vsebino.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri  z označitvijo dveh prijateljev.

Udeleženci nagradne igre ta Pravila sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju: pravila) sprejmejo s tem, da objavijo pod objavo komentar ali/in všečkajo ali/in delijo vsebino.

Nakup katerega koli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Izmed vseh sodelujočih bomo v roku 2 delovnih dni  po zaključeni nagradni igri izbrali 3 dobitnike:

Prva nagrada so: športna sončna očala BLIZ - Fusion 52105-61 Cat.3,

druga nagrada je: nahrbtnik za prenosni računalnik,

tretja nagrada je: kratka majica Optike Tom.

POTEK NAGRADNE IGRE

IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Nagrajenec bo izbran naključno po načinu žrebanja in po izpolnitvi pogojev nagradne igre.

STROKOVNA KOMISIJA NAGRADNE IGRE

Žreb bo opravila tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, ali izbrani izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili.

OBJAVA NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani Facebooka, Instagramu pod komentarji te iste objavljene vsebine in kot ločena objava na Facebook strani Optike Tom in Instagram strani @optikatom.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajence se o nagradi obvesti z zasebnim sporočilom preko omrežja Facebook. Prevzem nagrad je možen v Optiki Tom, Kosovelova ulica 1/b, 6210 Sežana.

Pritožba na izbor nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča. Če nagrajenca ni mogoče obvestiti oziroma mu izročiti nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade glede na zgoraj navedena določila. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje posameznih družbenih omrežij in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrad.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime Facebook profila. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvedbe te nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe izvedbe nagradne igre. Vsak nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo njegovih javnih podatkov iz Facebooka v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre, prevzema nagrade. Po končanju nagradne igre se osebni podatki udeležencev, nagrajencev ne uporabljajo in ne obdelujejo.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z GDPR in Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Soglasje za uporabo in obdelavo osebnih podatkov

Udeleženec nagradne igre soglaša in brezpogojno izjavlja, da OPTIKA TOM, Tom Mohorčič s.p.. obdeluje in uporablja zgoraj navedene podatke izključno za namen nagradne igre.  Podatki se ne uporabljajo in ne obdelujejo za druge namene. Podatki se skrbno varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženec igre izjavlja, da je seznanjen in soglaša s tem, da navedene osebne podatke iz Facebooka upravlja in obdeluje oz. uporablja samo družba Optika tom Izjavlja, da je seznanjen z dejstvom, da daje te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odkloni ter je seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila igre so javno objavljena na spletni strani Optika Tom.

S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski, bodisi kateri koli drugi oblik.

 

KONČNE DOLOČBE

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani facebooka Optike Tom.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence. 

 

 

 

 

 

Dostopnost